[08.04.2013] Започна изпълнението на проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в МП
Започна изпълнението на проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия

Планет 21 ООД, съвместно с Пропър Дивелопмънт ООД, ЕС Ти Енд Ти Финанс ЕООД и Ориндж Имоти ЕООД започнаха изпълнението на проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица" – фаза 3.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. "

Общата цел на проекта е да повиши производителността на труда и конкурентоспособността на малките предприятия и адаптивността на заетите в тях лица, посредством предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация, както и насърчаване инвестирането в развитието на човешки ресурси в малкия бизнес.
Специфичните цели на настоящия проект са:

  •  Привличане вниманието, повишаване на информираността и насърчаване на работодателите в малките предприятия за непрекъснато подобряване капацитета на наетия персонал.

  •  Повишаване включването и разширяване обхвата на професионалните обучения на заети лица по основни професии и специалности.

  •  Развитие, подобряване и актуализиране на наличните професионални компетенции на обучаваните и привеждането им в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответните професии и специалности.

  •  Практическо прилагане на принципите на непрекъснатото професионално обучение в контекста на ученето през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

В рамките на проекта (12 месеца) ще бъдат обучени общо 30 (тридесет) служители от Планет 21 ООД, Пропър Дивелопмънт ООД, ЕС Ти Енд Ти Финанс ЕООД и Ориндж Имоти ЕООД. Акцентът ще бъде поставен върху курсовете за придобиване на допълнителна квалификация по важни за стопанското управление професии:

  •  професия „Финансист", специалност „Застрахователно и осигурително дело"

  •  професия „Организатор интернет приложения", специалност „Електронна търговия"

  •  професия „Брокер", специалност „Недвижими имоти".

Обучителната програма е допълнена и с курсове за овладяването на нови информационни технологии.
Брой лица от целевата група, включени в проекта - 30
Брой курсове - 3
Времетраене на курсовете – 8 месеца
Бенефециент по проекта: Планет 21 ООД
Партньори по проекта:

Пропър Дивелопмънт ООД - www.euroacademybg.com

ЕС Ти Енд Ти Финанс ЕООД - www.sttfinance.cm

Ориндж Имоти ЕООД - www.orange-imoti.bg


Схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PО001-2.1-16-0120

Договор ESF-2116-01-07016
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Планет 21 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.


Обратно към новини Google Myspace Facebook Twitter Digg Delicious Svejo LinkedIn

dobavigo